مصطفی پورمحمدی: در حوزه هنر دستگاه‌های نظارتی، حراستی و حفاظتی حق دخالت، امر و نهی و کم و زیاد کردن ندارند؛ باید برگردند به وظایف خاص خود

مصطفی پورمحمدی در فیلم تبلیغاتی خود درباره هنرمندان گفت: در حوزه هنر دستگاه‌های نظارتی، حراستی و حفاظتی باید برگردند، وظایف خاص خودر ا انجام دهند. در حوزه تخصص و حرفه‌ای حق دخالت، امر و نهی و کم و زیا

مصطفی پورمحمدی: در حوزه هنر دستگاه‌های نظارتی، حراستی و حفاظتی حق دخالت، امر و نهی و کم و زیاد کردن ندارند؛ باید برگردند به وظایف خاص خود مصطفی پورمحمدی در فیلم تبلیغاتی خود درباره هنرمندان گفت: در حوزه هنر دستگاه‌های نظارتی، حراستی و حفاظتی باید برگردند، وظایف خاص خودر ا انجام دهند. در حوزه تخصص و حرفه‌ای حق دخالت، امر و نهی و کم و زیاد کردن ندارند.


مصطفی پورمحمدی در فیلم تبلیغاتی خود درباره هنرمندان گفت: در حوزه هنر دستگاه‌های نظارتی، حراستی و حفاظتی باید برگردند، وظایف خاص خودر ا انجام دهند. در حوزه تخصص و حرفه‌ای حق دخالت، امر و نهی و کم و زیاد کردن ندارند.لینک کوتاه کپی لینک

منبع : پايگاه خبري تحليلي انتخاب