پیشنهاد عبداللهی، استاد حقوق دانشگاه شهید بهشتی: یک کمیسیون حقیقت‌یابِ مستقل، متشکل از حقوقدانانی بی‌طرف تشکیل و به ملت و قوای کشور درباره قرارداد ⁧کرسنت⁩ گزارش دهد

محسن عبداللهی استاد حقوق دانشگاه شهید بهشتی نوشت: «نظر به ادعا‌های معارض و استنکاف آقای جلیلی از مناظره با آقای زنگنه، پیشنهاد می‌شود یک کمیسیون حقیقت‌یابِ مستقل، متشکل از حقوقدانانی بی‌طرف تشکیل و به

پیشنهاد عبداللهی، استاد حقوق دانشگاه شهید بهشتی: یک کمیسیون حقیقت‌یابِ مستقل، متشکل از حقوقدانانی بی‌طرف تشکیل و به ملت و قوای کشور درباره قرارداد ⁧کرسنت⁩ گزارش دهد محسن عبداللهی استاد حقوق دانشگاه شهید بهشتی نوشت: «نظر به ادعا‌های معارض و استنکاف آقای جلیلی از مناظره با آقای زنگنه، پیشنهاد می‌شود یک کمیسیون حقیقت‌یابِ مستقل، متشکل از حقوقدانانی بی‌طرف تشکیل و به ملت و قوای کشور درباره قرارداد ⁧کرسنت⁩ گزارش دهد. ملت حق دارد متخلفین این پرونده ملی را شناخته و از فعالیت آنان در نظام جلوگیری شود.»


محسن عبداللهی استاد حقوق دانشگاه شهید بهشتی پیشنهاد یک کمیسیون حقیقت‌یابِ مستقل درباره قرارداد ⁧کرسنت را داد.

وی نوشت: «نظر به ادعاهای معارض و استنکاف آقای جلیلی از مناظره با آقای زنگنه، پیشنهاد می‌شود یک کمیسیون حقیقت‌یابِ مستقل، متشکل از حقوقدانانی بی‌طرف تشکیل و به ملت و قوای کشور درباره قرارداد ⁧کرسنت⁩ گزارش دهد.

ملت حق دارد متخلفین این پرونده ملی را شناخته و از فعالیت آنان در نظام جلوگیری شود.»


منبع : پايگاه خبري تحليلي انتخاب